פיקוד העורף: להיות מוכנים ליתר ביטחון

פיקוד העורף מציג את האיגרת החדשה של הפיקוד, ועל הדרך גם מרגיע את תיקי דיין

פרויקטים נוספים